ထိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္ထံ ၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္းသ၀ဏ္လႊာ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေပးပုိ႔ | DVB