ခန္႔စည္သူ၊ ေအာင္ရဲလင္း၊ အိေခ်ာပိုႏွင့္ ပက္ထရစ္ရွာတို႔ပါ၀င္သည့္ ေကာင္းကင္တစ္ခုအလိုရွိ သည္႐ုပ္ရွင္(နမူနာ) | DVB