ယူက်ဳတြင္ ၾကည့္႐ႈသူ သန္း ၂၀ ေက်ာ္ရွိေနသည့္ နာမည္ႀကီး႐ုပ္ရွင္ – MIB: International (နမူနာ) | DVB