ေျမယာကိစၥ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရ၍ လား႐ိႈးေဒသခံ ၂၀၀ ခန္႔ ထြက္ေျပး | DVB