ၿဂိဳဟ္တုဆက္ေၾကာင္းေၾကာင့္ ႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈျပတ္ေတာက္ဟု ေဒါက္တာေဖျမင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္း | DVB