တပ္မေတာ္ကုိ ရန္သူလုိသေဘာမထားဟု UWSA တပ္ဖြဲ႔ေျပာ | DVB