ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တေထာင့္တေနရာမွ ပါဝင္ျဖည့္ဆည္းခ်င္တဲ့ ကရင္နီအမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္ မမီးမီး | DVB