ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ စီမံကိန္းဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္း | DVB