ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဘက္လုိက္ေနဟု ႀကံ့ခုိင္ေရးပါတီစြပ္စြဲ   | DVB