ရာဇဝတ္ဂုိဏ္း စစ္ဆင္ေရးအတြင္း မူးယစ္ေဆး ၅ တန္ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းခဲ့ဟု ပီ႐ူးသမၼတ ေျပာ | DVB