စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုပ္ငန္းမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈရွိမရွိ စစ္ေဆးၿပီးမွ ခြင့္ျပဳမည္ | DVB