ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရက မ်ဳိးစပါးႏွင့္ ေျမၾသဇာမ်ား ၀ယ္ယူစုေဆာင္းမည္ | DVB