ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုး ပရာ့ဂ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ | DVB