ေညာင္ေလးပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လယ္ေျမသိမ္းခံရသည့္ ေတာင္သူမ်ား ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု) | DVB