အဓမၼေျမယာသိမ္းမႈတို႔ သမိုင္းကမၸည္း မတင္ရစ္ေစလို | DVB