တပ္မေတာ္ႏွင့္ေအေအ တုိက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ား (ဓာတ္ပုံ) | DVB