ကမၻာ့စက္ဘီးစီးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ၿမိတ္ႏွင့္ ျပည္ၿမဳိ႕တို႔တြင္ စုေပါင္းစက္ဘီးစီး (ဓာတ္ပံု) | DVB