ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခ်က္ႏုိင္ငံ ေရာက္ရွိ (ဓာတ္ပုံ) | DVB