ျပည္ပထြက္ အလုပ္သမား ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ ပုိမ်ားလာ | DVB