ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ သတင္းသမားမ်ားစုေပါင္း၍ ေျမလတ္အသံ သတင္းဌာန တည္ေထာင္ | DVB