ေရခန္းေျခာက္၍ ေလွလမ္းေပ်ာက္ေနသည့္ အင္းေလး (ဓာတ္ပံု) | DVB