ရန္ကုန္တြင္ ပိုင္ရွင္မဲ့ေခြးမ်ားကို ေမ့ေဆးပစ္ဖမ္းဆီး ရွင္းလင္းေန (သတင္းဓာတ္ပုံ) | DVB