သမၼတ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို ေလ်ာ့ခ်ရန္ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ဥပေဒၾကမ္းတင္ | DVB