ေငြေတာင္းခံမႈျဖင့္အတိုင္ခံရသည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအရာရွိကို ေခၚယူစစ္ေဆး | DVB