လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုး၀မထုတ္လုပ္ႏိုင္ေတာ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စက္႐ံု ၆ ႐ံုအထိရွိေန | DVB