ျမန္မာႏွင့္ ေျခစမ္းမည့္ ပုိဟန္စတီးလားအသင္း ယူ၂၃ ကစားသမားမ်ားျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ | DVB