A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆ ာ၆၀ ၀င္ တအိတ္ကုိ ၈၂၆၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲ(သစ္) တအိတ္ကုိ ၇၈၀၀၀ ကေန ၈၂၀၀၀   ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၆၀၀ က်ပ္ ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငုံနီ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(ေဟာင္း)က ပိႆာ ၆၀ ၀င္တအိတ္ကုိ ၉၁၇၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငုံနီ(သစ္) တအိတ္ကုိ ၁၁၄၀၀၀  ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မေကြးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၂၂၃၀၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားေတာ္ပဲလုံး ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံးက တပိႆာကုိ ၁၂၀၀ ကေန ၁၂၃၅ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၃၅ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားေတာ္ပဲလုံး တပိႆာကုိ ၁၂၀၀ ကေန ၁၅၅၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၃၁၅ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ဘုိကိတ္ပဲ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ဘုိကိတ္ပဲက တပိႆာကုိ ၉၁၅ ကေန ၉၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၂၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ဘုိကိတ္ပဲ တပိႆာကုိ ၈၂၅ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၂၅ က်ပ္ ေစ်း ကြာျခားမႈရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္ျဖဴ ရန္ကုန္ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴတပိႆာကုိ ၂၈၀၀ ကေန ၂၉၅၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀ က်ပ္ေစ်း တက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၾကက္သြန္ျဖဴ တပိႆာကုိ ၃၅၀ ကေန ၁၀၀၀ ေပါက္ေစ်း ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၉၅၀ က်ပ္ေစ်း ကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္စမုံ မႏၱေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံက ၄၅ ပိႆာ၀င္တအိတ္ကုိ ၂၅၅၀၀၀ ကေန ၂၆၅၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိပါတယ္။ ေအာင္လံကုန္စည္ဒုိင္မွာ ႏွမ္းနက္စမုံတအိတ္ကုိ ၂၅၀၀၀၀ ေပါက္ေစ်းရွိၿပီး ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေစ်း က်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၱေလးနဲ႔ ေအာင္လံ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ၁၅၀၀၀ က်ပ္ေစ်းကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမွွ် ေျပာင္းလဲႏုိင္ပါတယ္။ သတင္း – AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up