အီးယူ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ၊ မဲေပးသူ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ရွိ | DVB