မေဒါက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႏုတ္ေျမာင္းပိတ္ၿပီး လမ္းခင္းထားသျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား အခက္ၾကံဳ | DVB