သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ ဓာတ္ပံုျပပြဲ ရန္ကုန္တြင္က်င္းပ | DVB