ဘားအံတြင္ သိမ္းဆည္းခံလယ္ေျမမ်ား ျပန္ရေရး ဆႏၵျပ | DVB