စိုက္ပ်ိဳးေရးေခ်းေငြ က်ပ္ ၈၄ ဘီလီယံအနက္ ရခိုင္ေတာင္သူမ်ား ၂၀ ဘီလီယံသာ ျပန္ဆပ္ | DVB