လစ္ဗ်ားအမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ကုိ လစ္ဗ်ားအစုိးရ တန္ျပန္ထုိးစစ္ဆင္ႏႊဲ | DVB