ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဒုတိယအႀကိမ္ စက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲ (ဓာတ္ပုံ) | DVB