စပါးေစ်းက်သျဖင့္ ျဖဴးၿမိဳ႕နယ္ ေႏြစပါးစိုက္ေတာင္သူမ်ား အခက္ႀကံဳ | DVB