ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မခံရေရး ၀ုိင္း၀န္းကူညီရန္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းေျပာ | DVB