ကေလးေမြးၿပီး ေဆး႐ုံကအျပန္ တကၠစီေပၚ ကေလးေမ့က်န္ခဲ့သည့္ ဂ်ာမနီစုံတြဲ | DVB