ကေလးငယ္မ်ားနွင့္ ရန္ပုံေငြပြဲ ကစားခဲ့သည့္ ဂ်ာမန္ဂုိးသမားႀကီး အုိလီဗာခန္း | DVB