မန္းမေဟာ္သဓာ အမ်ိဳးသားေရး ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္းေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို ႐ံုးထုတ္ | DVB