ပီ႐ူး တိရစၦာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ ကမၻာ့လိပ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပဲြ က်င္းပ | DVB