တရားစီရင္ေရး မ်က္ႏွာႀကီးငယ္၊ ရာထူးဂုဏ္အရွိန္အဝါအေပၚ ဘက္မလုိက္ရန္ သမၼတေျပာ | DVB