အက်ဥ္းေထာင္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား – ၂ (သုတကေဖး) | DVB