ဗမာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးေတဇထြဋ္လႈိင္ေထြး ႏုတ္ထြက္ | DVB