လီယုိနာဒို ဒီကာပရီယုိ ကုိယ္တုိင္ထုတ္လုပ္သည့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ ျပသ (႐ုပ္သံ) | DVB