မမွန္မကန္ ပစ္စာတိုင္ၾကားသူမ်ားကိုအေရးယူရန္ လပြတၱာၿမိဳ႕တြင္ ဆရာ ဆရာမ်ားဆႏၵျပ | DVB