ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ရာဇဝတ္မႈ ပိုမ်ားလာဟု နယ္လံုဝန္ႀကီးေျပာ | DVB