ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ား စီးဝင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ၂၀၂၀ တြင္ စတင္ အေကာင္္အထည္ေဖာ္မည္ | DVB