အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ လူဦးေရစာရင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ျပဳစုရန္ ၀န္ႀကီးေျပာ | DVB