တပ္ပုိင္ေျမက်ဴးေက်ာ္မႈျဖင့္ တရားစြဲထားသည့္ ထြန္းဧရာရြာသား ၂၃ ဦးကုိ ႐ုံးထုတ္ | DVB