စစ္ကုိင္းတိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကုိ ကသာအက်ဥ္းသားမ်ား အခ်က္ ၆ ခ်က္ ေတာင္းဆုိ | DVB